Kouzlotkalectví

Provozování magie, ve všeobecném povědomí nazývané kouzlotkalectví, podléhá v Iškatrahu pevným a nenarušitelným zákonům.

Především samotná magie či magická energie se v Iškatrahu jmenuje sakha. Je takřka všudypřítomná, i když v některých místech je jí větší množství než na jiných. pouhým okem je neviditelná, ale některé osoby k tomu vycvičené či rasy s velkým magickým potenciálem dokážou místa její koncentrace vycítit. Ke kouzlotkalectví je sakha nezbytná – ke každému provedenému kouzlu se jí musí nejprve nashromáždit určité množství, čím silnější kouzlo, tím větší množství, ovšem. Dalším předpokladem k provedení kouzla ke schopnost kouzlotkalce využít dostupnou sakhu, a to co nejefektivněji. V tomto směru je užívání magie značně omezeno, protože sakhy je vždy dostupno jen omezené množství, a to jak přirozené, tak uměle nashromážděné.

Většina iškatrahských ras má přirozené nadání čerpat sakhu z okolního prostředí a přetvářet ji v požadovaný efekt – doslova tkát kouzla. Snad jedinou výjimkou jsou medvědědové, u kterých je magický potenciál nulový a nedokážou užívat kouzla ani přímo, ani zprostředkovaně. Další cestou, již zmíněnou zprostředkovanou, jsou magicky nabité předměty. Jsou to většinou části rostlin či zvířat, které přirozeně obsahují větší či menší množství sakhy; například těla démonů či spirit jsou přirozené zásobníky sakhy. Takovéto předměty se dají užít buď hned, nebo se z nich vyrábí všemožné amulety a talismany, v nichž se obsažená sakha oproti surovinám, z nichž jsou vytvořeny, násobí.

Třetí cestou, hojně užívanou především rasami s pasivním magickým potenciálem (lidé), jsou takzvané tanuki. Jedná se o smaragd, mastek a diamant, tři kameny, které v našem světě žádnými zvláštními vlastnostmi neoplývají, v Iškatrahu jsou však ohromnými přirozenými zásobníky sakhy – čemuž ostatně odpovídá i jejich cena na běžném trhu. Ve Finllicii, zemi na východ od Ietherie, stojí v horách diamantová věž An-lun, zatímco v Regasu, západně od Ietherie, byla postavena pokroucená věž z mastku An-tar. Tyto dvě věže spolu s třetí, bájnou smaragdovou věží An-sik, jsou prý základem existence sakhy přinejmenším na kontinentu Zagrenor – co je na tom ale pravdy, tím si nikdo není jistý. Jisté je, že okolí An-lun a An-tar má sklony k nepřevídatelným a veskrze podivným událostem a k oběma věžím není dobré se příliš přibližovat.